Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισµού ∆ήµου Ορεστιάδας», που εδρεύει στην
Ορεστιάδα Ν. Έβρου. Δείτε την προκήρυξη εδώ.