Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

150 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΒΖ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
εκατόν πενήντα πέντε (155) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
εργοστασίου Ορεστιάδας της Ε.Β.Ζ. Α.Ε : Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Εργοστάσιο Ορεστιάδας μέχρι τις 30/09/2016. Δείτε την προκήρυξη εδώ.